Materiały genealogiczne

Spis dokumentów znajdujących się w Bibliotece Jagiellońskiej

 • 349/68   Genealogia rodziny Nowina Bzowskich (tablica rodzin spokrewnionych Bzowskich, Jordanów).
 • 350/68   Związek rodziny Janota Bzowskich (z lat 1923-1937).
 • 351/68   Metryki urodzin, daty ślubu, akty zgonu (z lat 1656-1855) Bzowskich, Andrzeja Rogala             Zawadzkiego     (zm.1795), Józefa Stadnickiego (zm. 1829).
 • 352/68 Intercyzy ślubne z lat 1702-1815 (przy ślubie Aleksan­dra Bzowskiego 1702, Józefa B. 1746,    Konstancji z B. Potockiej 1761, Stefana Komorowskiego i Petroneli Pinińskiej 1762, Michała          Popiela z Anną. Dębicką 1710,   Zborowskiego 1773).
 • 353/68   Testament z lat 1627-1827 (Marcin Bętkowski 1627, Grzegorz z Dobiński 1663, Aleksander          Bzowskiego 1863,           Heleny Deskur 1856).
 • 354/68   Świadectwa i dyplomy (1769-1936), zaświadczenia
 • 355/68   Sumarium documentorum deductionis nobilitatis H. Bzowskiego (1863) wypisy dokumentów.
 • 356/68   Dispositiones generosorum Bzowskich ab anno 1620 ad annum 1720.
 •               Sumariusze dokumentów i wyciągi z Ksiąg archiw.krak.
 • 357/68   Sumariusz dokumentów od 1388 do 1809 odnoszących się do rodziny Bzowskich, Panków,       1876.
 • 358/68   Inwentarze ruchomości Józefa Bzowskiego (1773, 1774) maszynopis, (1775), Stefana Komorowskiego (1785) Mikołaja Gostkowskiego (1824), Balcera Kozioł (1828).
 •               359/68   Spisy poddanych i inwentarzy: Ochojno (1743), Jerzmanowice (kościół 1771), Kuchary (1828, 1847).
 • 360/68   Inwentarze gospodarcze Bętkowic w posiadaniu Kmitów (1575), Dobińskiego Grzegorza (1667), Dobińskiego Krzysztofa (16971703), Bzowskich (1738-1773).
 • 361/68   Papiery dotyczące Bętkowic w powiecie olkuskim województwa krakowskiego sprawy majątkowe, granic,              spory z sąsiadami z lat 14351790. Dokumenty z numerami archiwalnymi spraw.
 • 362/68   Dokumenty majątkowe dotyczące Bętkowic w powiecie olkuskim z lat 14351800 (oblaty, kopie i             oryginały).
 • 363/68   Dokumenty majątkowe dotyczące Polikarcic w powiecie proszowickim woj. krakowskiego (1512-             1847).
 • 364/68   Dowody i kwity opłat skarbowych i podatków dóbr Polekarcice (1817-1839).
 • 365/68   Dokumenty majątkowe dotyczące wsi Bzów w pow. zawierciańskim woj. katowickiego            (16981788).
 • 366/68   Dokumenty dotyczące d6br w woj. krakowskim: Karniowice pow. Chrzanów, Koniusza, pow.          Proszowice, Gruszów pow. Proszowice, Radwan pow. Tarnów, Racławice pow. Miechów,
 • 367/68   Rachunki i kwity dotyczące majątków Bzowskich z lat 1580-1850, m.in. dotyczące poborów z      Bzowa w parafii               Kromołowskiej (1700-1738). Autografy różnych.
 • 368/68   Papiery rodziny Bzowskich (Hiacynt Bzowski, Salomeą bar. Gostkowska, primo voto               Hiacyntowa Bzowska. Dokumenty mająt­kowe dotyczące Więckowic w pow. proszowickim          woj. krakowskie (1808-1810).
 • 369/68   Korespondencja Grzegorza Kazimierza Dobińskiego z lat 1662-1664 (listy od Kaspra Bzowskiego       Panka, Jana Michała Gadziułki cztery listy).
 • 370/68   Różne listy z lat 1653-1798 m.in. do Józefa Janoty Bzowskiego od J. Marciszowskiego, Michała           Sołtyka, J.          Czartoryskiego, M. Radziwiłłowej, Stanisława Chwaliboga i inne.
 • 371/68   Rożne papiery spadkowe i majątkowe związane z Bzowskimi (1619-1798).
 • 372/68   Sprawy chorągwi żałobnej Anny z Charzowic, żony Mikołaja Bzowskiego, w kościele w            Raciborowicach               (zmarła 1638).
 •               Dokumenty dotyczące sprawy sukcesji po księżnej Wiśniowieckiej z domu hr. Mniszeh.          Przekazanie prawa         do sukcesji synowi Hiacyntowi Bzowskiemu przez Teofilę z Jordanów             Bzowska.
 • 373/68   Sprawa sukcesji po Józefie Janocie Bzowskim, burgrabi krakowskim (zmarłym w 1770 roku)   synom: Janowi, Aleksandrowi, Hiacyntowi, Antoniemu, Stanisławowi i Pawłowi z lat 1773-1793          (oryginały i odpisy).
 • 374/68   Sukcesja po Hiacyncie Bzowskim (zmarłym w 1808 roku), sprawy majątkowe Salomei z     Zawadzkich        Bzowskiej i sukcesji po niej na rzecz jej syna Kazimierza Bzowskiego (1800-    1850).
 • 375/68   Kwity obdarowanych klasztorów przez Salomee primo voto Bzowską, secundo voto bar.           Gostkowską (szpital        św. Łazarza w Krakowie, Kapituła Krakowska, Augustianki,             Franciszkanki, Karmelitanki (z lat 1845-1854).
 • 376/68   Korespondencja Józefa Janoty Bzowskiego, burgrabiego krakowskiego z księdzem            Olechowskim i   prymasem Michałem Poniatowskim osiem listów.
 • 377/68   Dokumenty i kwity dotyczące spraw finansowych Hiacynta Bzowskiego (zmarłego w 1808    roku) i Salomei z Zawadzkich primo voto Bzowskiej, secundo voto bar. Gostkowskiej (1783-1829).
 • 378/68   Listy Wincentego bar. Gostkowskiego i Józefy z Zawadzkich Gostkowskiej do szwagra,           Hiacynta Bzowskiego z lat 18011804, trzy listy.
 • 379/68   Dokumenty dotyczące spraw majątkowych Elżbiety z Wielogłowskich Cyprianowej Bzowskiej z              lat 1855-1846. Papiery adwokackie Herkulana Komara w sprawie Elżbiety z       Wielogłowskich Bzowskiej z Andrzejem               Schweigerem (1340-1846).
 • 380/68   Korespondencja rodzinna Józefa Janoty Bzowskiego, syna Cypriana z Nieszkowa listy ciotek,              braci      Wacława i Aleksandra Bzowskich synów Cypriana z lat 1844-1863.
 • 381/68   Korespondencja Józefa Bzowskiego z Nieszkowa (syna Cypriana) z lat 18441863.
 • 382/68   Kwity i rachunki rodzin Wielogłowskich i Bzowskich (Bolesław Wielogłowski, Wacław Bzowski, Kazimierz           Bzowski i inni) z lat 1812-1883.
 • 383/68   Dokumenty i listy dotyczące rodziny Potkańskich i innych.
 •                (Marianna Skrzetuska 1655; Jan Potkański, Gotlib, Fuchs, Auritz z lat 1771-1808).
 • 384/68   Mowy i pisma; wiersze dotyczące spraw publicznych z lat 1773-1877 (m.in.Stanisława              Małachowskiego wojewody krakowskiego, Raczyńskiego, Michała Walewskiego wojewody   sieradzkiego).
 • Druki: projekt do Laudum Jegomości Pana Hiacynta Bzowskiego, skarbnika województwa krakowskiego na sejmikach przedsejmowych dnia 19 sierpnia 1788 w Proszowicach, podany do pierwszych sejmików od województwa ad deliberandum wzięty. Dwie karty z tychże, sejmików o ustanowieniu milicji wojewódzkiej krakowskiej na wniosek posła na Sejm, Marszałka sejmiku w Proszowicach, Hiacynta Bzowskiego. Mowa Kajetana Koźmiana na pogrzebie Marcina Badeniego 15 listopada 1824 roku rękopis.
 •               Druki: m.in. spis członków Parlamentu autryiackiego z lat 1907-1913.
 • 385/68   Notatka nauki szkolnej (względnie nauczania domowego): Religio Christiana, matematyka,              geografia, język               grecki, historia (przyczyny rewolucji francuskiej i inne rozmaitości od       str. 213-230.
 •               Wiersze Franciszka Wężyka „Duma o Wandzie” str. 137 – 141., Rękawiczka str. 141 (tłumaczenie Ballady Schillera), Duma o Tęczyńskim str. 201-211, Mowa Jana Śniadeckiego do uczniów str. 217, Pieśń Franciszka Kniaźnina na stuletni obchód zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem w 1683.
 • Archiwum Józefa Janoty Bzowskiego
 • ( w posiadaniu autora Kroniki –zostanie przekazane do Biblioteki Jagiellońskiej)
 • Tom I.   Józef Felicjan Janota Bzowski ( 1704-1770), burgrabia krakowski, deputat na Trybunał Koronny, ożeniony z Teofilią Jordanówną z Zakliczyna dokumenty oryginalne i uwierzytelnione odpisy z Archiwum Aktów Dawnych w Warszawie, a także, kopie niepoświadczone. Między innymi: testament Józefa Felicjana (uwierzytelniony odpis z Archiwum Akt Dawnych w Warszawie); regestr dóbr i nieruchomości pozostałych po Józefie Felicjanie (oryginał z 1774r); oryginalne dokumenty nabycia dóbr Rosiejów w miechowskim od Gołuchowskich, oryginalna metryka Józefa Felicjana z 1704 roku. Oryginalne listy Teofilii z Jordanów i Józefa Felicjana z XVIII wieku; intercyza ślubna Aleksandra Bzowskiego, stolnika nowogrodzkiego ojca Józefa Felicjana; fotografie portretów Józefa Felicjana i Teofilii z Jordanów w Muzeum historycznym w Krakowie itp.
 • Tom II.  Stanisław Bernard Bzowski (1756-1817), syn Józefa Felicjana, ożeniony z Julią hr. Zborowską dokumenty oryginalne i kopie uwierzytelnione, m.in.: oryginalne wyceny dóbr pozostałych po Józefie Felicjanie z II połowy XVIII wieku; oryginalna metryka Stanisława, oryginalna metryka brata jego Hiacynta, metryka Kazimierza syna Hiacynta, oryginalny akt ślubu Stanisława; oryginalne dokumenty majątkowe Stanisława – wyciąg hipoteczny dóbr Nieczajna z Dobrowody; oryginalna intercyza ślubna Krystyny córki Stanisława z Walentym Litwińskim, rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1814-1821.
 • Tom III. Teofil syn Stanisława (1794-1853), ożeniony z Franciszką Laskowską. Wszystkie dokumenty w tym tomie są oryginalne; nominacja Teofila na wójta gminy Dobrowody; nominacja Teofila na sędziego pokoju powiatu stopnickiego; dokumenty dotyczące wywodu szlachectwa Teofila Bzowskiego do XVII wieku włącznie z Heroldii w Radomiu; odpis uwierzytelniony wpisania dzieci Teofila do ksiąg dziedzicznych szlachty guberni radomskiej; wykaz hipoteczny dóbr Dobrowoda; pisma urzędowe; oryginały listów prywatnych i innych.
 • Tom IV.Konstanty syn Teofila (1828-1878) ożeniony z Marią Łaską. Oryginały dokumentów majątkowych z XIX wieku, między innymi oryginalny opis dóbr Lipnik w Sandomierskim z końca XVIII wieku; dyplom szlachecki Konstantego Łaskiego, wydawany przez Heroldię Królestwa Polskiego; własnoręcznie spisany przez Konstantego Łaskiego, wydany przez Heroldię Królestwa Polskiego; własnoręcznie spisany przez Konstantego testament; urywek pamiętnika Konstantego z lat 18621863; mowa żałobna na pogrzebie Marii z Łaskich Bzowskiej; nekrolog Marii z Łaskich Bzowskiej w Kurierze Warszawskim; korespondencja ‘Konstantego z rodziną, m.in.: z Wielowieyskimi, Kazimierzem Bzowskim z Gruszowa i innymi. Fotografia portretu Konstantego i Marii z Łaskich.
 • Tom V.Józef syn Konstantego (1874-1945) ożeniony z Wandą z Poklewskich Koziełłów. Korespondencja prywatna i urzędowa; nominacje; dokumenty majątkowe dotyczące Bobrownik i inne oryginalne.
 • Fotografia Józefa.
 • Korespondencja z rodziną (oprawne teczki);
 • Listy Karola i Genowefy Łaskich do Konstantowej Bzowskiej i inne z lat 1820-1889.
 • Listy Konstantego Bzowskiego do rodziny z lat 1842-1877.
 • Listy Konstantego i Marii z Łaskich Bzowskich do córki Felicji z lat 1875-1880.
 • Listy Marii z Bzowskich Chelińskiej siostry Władysławy, Radnej Matki Generalnej SS Niepokalanej z Szymanowa1938-1944.
 • Korespondencja Józefa Janoty Bzowskiego z rodziną z lat 1940-1945 m.in. z Konstantym i Kazimierzem Bzowskimi.
 • Listy Stefana Bzowskiego i jego syna Henryka Bzowskiego do Józefa Bzowskiego, m.in. w sprawach wpisania synów do ksiąg Dziedzicznych szlachty guberni radomskiej z lat 1905-1915.